ගුණ කිරීම, බෙදීම, එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම කාලයක් සමඟ පුහුණුවක් ලබා ගැනීම

0

Math Quiz


ගුණ කිරීම

බෙදීම

එකතු කිරීම

අඩු කිරීම

ලකුණු: 0
නිවැරදි
නැවත උත්සාහ කරන්න!
නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න
Start
ඉතිරි කාලය: 60 sec

GAME OVER!

YOUR SCORE IS 26.

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)