ගුණ කිරීමේ දක්ෂතාවය සොයා බලමු.(ගණිත Game)

0

ගුණ කිරීමේ GAME

ඔබගේ ගුණ කිරීමේ දක්ෂතාවය
සොයාබැලීමේ උත්සාහයකි.
ඔබට තත්පර 60ක් ලැබේ.
Time:

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)