සිංහල - i Online ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු. (ඔබගෙන් ප්‍රශ්න 10ක් අසනු ලැබේ.)11 සිට 20 දක්වා ප්‍රශ්න.

0

කරුණාකර ඉහත දත්ත පුරවන්න!

අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග - sinhala1.com


ලකුණු :  0

නම : Apu

පාසල : 9

සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න:

නිවැරදි පිළිතුර: | වැරදි පිළිතුරු:

ප්‍රශ්න: | ප්‍රතිශතය:Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)