ගුණාකාර  (තුනේ ගුණාකාර මතකද බලමු.)

0

Math Quiz

තුනේ ගුණාකාර

ප්‍රශ්නය: 0
ලකුණු: 0

තුනේ ගුණාකාර ඔබට මතකද?

3 x 1 = 3        3 x 2 = 6         3 x 3 = 9       3 x 4 = 12        3 x 5 = 15        3 x 6 = 18        3 x 7 = 21         3 x 8 =24         3 x 9 = 27         3 x 10 =30         3 x 11 =33        3 x12 = 36        


ඔබේ දැනුම බැලීම.


Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)