ගුණ කිරීම පිළිබඳ හොඳ පුහුණුවක් ලැබීමට ගුණන වගුව ප්‍රයෝජනයට ගන්න.

0
Multiplication Table

ගුණ කිරීම පිළිබඳ හොඳ පුහුණුවක් ලැබීමට ගුණන වගුව ප්‍රයෝජනයට ගන්න.

ගුණන වගුව

ගුණන වගුව පාඩම් කරගන්න (සංඛ්‍යාව ක්ලික් කරන්න):

ගුණ කිරීමේ පුහුණුව

ගුණකිරීම පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇද්දැයි සොයා බලන්න:

							
2022:

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)