ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය (රූප සටහන නම් කිරීම.)

0

About Techyleaf

ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය

මිනිස් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සමන්විත වන්නේ ආමාශ ආන්ත්රයික පත්රිකාව සහ ආහාර දිරවීමේ අමතර අවයව (දිව, ලවණ ග්රන්ථි, අග්න්යාශය, අක්මාව සහ පිත්තාශය) ය. ආහාර ජීර්ණයට ඇතුළත් වන්නේ ආහාර අවශෝෂණය කර ශරීරයට අවශෝෂණය කර ගන්නා තෙක් කුඩා හා කුඩා කොටස් වලට බෙදීමයි. ආහාර දිරවීමේ ක්‍රියාවලියට අදියර තුනක් ඇත:

ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නම් කිරීම

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)