බුද්ධ ධර්මය - i  (11 ශ්‍රේණිය) පෙරහුරු පරීක්‍ෂණය  1 

0

11 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය - i
සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.  අංක 01 සිට 20 තෙක් ප්‍රශ්න වලට දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදී හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගන්න
Please fill the above data!

11 ශ්‍රේණිය                      බුද්ධ ධර්මය - i

අ.පො.ස (සාමාන්‍ය පෙළ) පෙරහුරු පරීක්‍ෂණය

coin :  0

නම : Apu

පාසලේ නම : 9

සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න:

නිවැරදි: | වැරදි:

පිළිතුරු දී ඇති ප්‍රශ්න: | ප්‍රතිසතය:

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)