සිංහල භාෂාව හා සාහිතාය - i ~  අ.පො.ස. (සා/ පෙළ) ~ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර (ඔබට ප්‍රශ්න 20ක් හිමිවේ. සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.)

0

About Techyleaf

11 ශ්‍රේණිය

ප්‍රශ්න අවසානයේදී ඔබේ උත්සාහය නිවැරදිදැයි සොයාබැලිය හැක
jQuizzy - Premium Quiz Engine

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)