සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මය (ප්‍රශ්න - 40ක්)

0
About Techyleaf

සැලකිය යුතුයි:

 • අධ්‍යාපන පොදු සහතිකපත් (අ.පො.ස.) සාමාන්‍ය-පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රශ්න 40ක් සමන්විත වේ.
 • ප්‍රශ්න 10 බැගින් කොටස්ට 4ට වෙන් කර ඔබේ පහසුවට නිර්මාණය කර ඇත.
 • එකවර ප්‍රශ්න 40ටම ලිවීමට ද මෙම මෘදුකාංගයෙන් පහසුකම් සලසා ඇත.
 • අංක 1 සිට 40 තෙක්‌ ප්‍රශ්නවල දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින්‌ නිවැරදි හෝ වඞාත්‌ ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරන්න.
 • ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක්‌ එක්‌ ප්‍රශ්න සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන්‌ ඔබ තෝරා ගත්‌ පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ Click කරන්න.
 • ප්‍රශ්න  ඇසීමට,

  ඉදිරියට යමු

  Post a Comment

  0Comments
  Post a Comment (0)