10 ශ්‍රේණිය - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - ii  ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු

0

ප්‍රශ්නාවලිය


10 ශ්‍රේණිය - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විභාගය -ප්‍රශ්න පත්‍ර - IIසියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත ලකුණු ගණන 80 කි.

ප්‍රශ්න: 0

Time: 3600

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)