10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව - i  ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු

0

About Techyleaf

10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව iක බහුවරණ ප්‍රශ්ණාවලිය

10 ශ්‍රේණිය සඳහා මෙම විද්‍යා ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු උත්සාහ කිරීමට ඔබ උනන්දුද? 10 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස, ඔබ පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට නිවැරදිව පිළිතුරු දීමටත්, ඔබ අසමත් වූ ඒවා නැවත සංශෝධනය කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වේ. විද්‍යා පන්තියේ ඉගැන්වූ බොහෝ දේ ඔබට වැටහුණා යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවාද? මෙම ප්‍රශ්නාවලිය ගෙන ඔබම පරීක්ෂා කරන්න.

බහුවරණ ප්‍රශ්ණාවලිය ප්‍රවේශවීම

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)