අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍යපෙළ) ගණිතය  ප්‍රතිඵල  ඉහළ  නංවාලීමේ වැඩසටහන. ඔබට ප්‍රශ්න 10ක් හිමිවෙයි.

0

ගණිතය

ප්‍රශ්න පතුය - i


අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍යපෙළ) ගණිතය  ප්‍රතිඵල  ඉහළ  නංවාලීමේ වැඩසටහන

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)