ඉතිහාසය - i  11 ශ්‍රේණිය (කාලය විනාඩි 10ක්, ඇතුළත ප්‍රශ්න 10ක් හිමිවේ.)

0

Document


11 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය - i

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. අංක 01 සිට 10 තෙක්‌ ප්‍රශ්නවල දී ඇති. 1, 2, 3, 4 පිළිතුරුවලින්‌ නිවැරදි හෝ වඩාන්‌ ගැළපෙන පිළිතුර තොරන්න.

කාලය: 10 : 00

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)