විද්‍යා - i Online ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු. (ඔබගෙන් ප්‍රශ්න 10ක් අසනු ලැබේ.)11 සිට 20 දක්වා ප්‍රශ්න.

0

About Techyleaf

විද්‍යා - i

ඔබට ප්‍රශ්න 10ක් හිමිවෙයි.
2021 සා/පෙළ විද්‍යා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සමඟ පිළිතුරු

ප්‍රශ්න පත්‍රය මතුගම අධ්‍යාපන කාර්යාලය විසින් සකස් කරන ලදී.

ප්‍රශ්න 10 ඇසීමට ඉදිරියට යන්න.

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)