සුළු පොලිය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

0

About Techyleaf

සුළු පොලිය ගණනය කිරීම සහ මුළු මුදල සෙවීම

කිසියම්‌ මුදලක්‌ ණයට ගත්විට එම ණය මුදල මුල්‌ මුදල යනුවෙන්‌ ද හැඳින්වේ. ණය මුදල සඳහා ගෙවනු ලබන අතිරේක මුදල පොලිය නම්‌ වේ. ණය මුදලත්‌, පොලියත්‌ එකතුකළ විට එය මුළු මුදල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. පොලිය ගණනය කිරීමේ දී මුල්‌ මුදල මෙන්‌ ම, එය ගෙවීමට ගන්නා කාලය ද සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. සමාන කාල සඳහා සමාන පොලි මුදලක්‌ ගෙවනු ලබන පොලිය, සුළු පොලිය යනුවෙන්‌ හැඳින්වේ

සාමාන්‍යයෙන්‌ සුළු පොලිය නියම කරනු ලබන්නේ වසරක්‌ පදනම්‌ කරගෙන ය. පොලිය සඳහන්‌ කිරීමෙ දී එය මුල්‌ මුදලේ ප්‍රතිශතයක්‌ වශයෙන්‌ දක්වනු ලැබේ. වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකය 18% ක්‌ යනුවෙන්‌ අදහස්‌ කරනු ලබන්නේ රු. 100/- ක ණය මුදලක්‌ සඳහා වසරක කාලයකට පොළිය රු. 18/- ක්‌ බවයි.

ප්‍රශ්න 09 ඇසීමට ඉදිරියට යන්න.

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)