වීජීය සංකේත හා වීජීය ප්‍රකාශන. (පෙර පරීක්ෂණය - i)

0

About Techyleaf

වීජීය සංකේත හා වීජීය ප්‍රකාශන. (පෙර පරීක්ෂණය - i)

ප්‍රශ්න 17ක් හිමිවේ. ඉදිරියට යන්න.

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)